Kopš 01.07.2017. Zaļais publiskais iepirkums ir obligāti jāpiemēro 8 preču un pakalpojumu grupām, tostarp biroja papīram, drukas iekārtām, datortehnikai, ēdināšanas pakalpojumiem, tīrīšanas līdzekļiem, iekštelpu un ielu apgaismojumam, kā arī satiksmes signāliem. To paredz Ministru Kabineta noteikumi par Zaļo publisko iepirkumu.

Lai iedrošinātu publiskajos iepirkumos vairāk izmantot videi draudzīgus pakalpojumus un preces, Rīgas plānošanas reģiona (RPR) eksperti Eiropas Savienības (ES) līdzfinansēta projekta “GreenS” ietvaros izveidoja standartizētu Zaļā publiskā iepirkuma dokumentāciju. Sagatavotie dokumentu paraugi būtiski atvieglos iepirkumu speciālistiem konkursu nolikumu sagatavošanu.

Patlaban speciālisti izveidojuši tehniskās specifikācijas un vērtēšanas kritērijus noteiktām produktu grupām – ielu apgaismošanā izmantojamajiem gaismas ķermeņiem, datoriem un datorekrāniem ar zemu ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī transportlīdzekļiem ar zemu ietekmi uz apkārtējo vidi. 

Aija Zučika, Rīgas plānošanas reģiona un projekta “GreenS” pārstāve: “Viens no iemesliem, kāpēc līdz šim kūtri iepirkumu speciālisti iekļauj videi draudzīgus kritērijus iepirkumos, ir to zināšanu un pieredzes trūkums, lai profesionāli sastādītu iepirkumu specifiskās prasības. Šis ir arī iemesls, kāpēc kā plānošanas reģions uzņēmāmies iniciatīvu izstrādāt tehniskās specifikācijas un vērtēšanas kritērijus, jo tas būtiski atvieglos iepirkumu sagatavotāju darbu.  Izstrādāto dokumentu izmantošanu rekomendē Iepirkumu uzraudzības birojs un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Rīgas plānošanas reģiona eksperti publisko iepirkumu kritērijus un vadlīnijas izstrādājuši ne tikai kopā ar nozarēm, bet arī ar citiem starptautiskā projekta “GreenS” partneriem, pielāgojot tos Latvijas situācijai.

 Rīgas plānošanas reģions atgādina, ka Latvija ir apņēmusies šogad sasniegt Zaļā publiskā iepirkuma īpatsvaru 30% apmērā no visiem publiskajiem iepirkumiem (finansiālā izteiksmē). Zaļais publiskais iepirkums ir viens no ES vides, klimata un ilgtspējīgas enerģētikas politikas prioritārajiem instrumentiem, un vides nosacījumu iekļaušana iepirkumu specifikācijās pēdējos gados ir kļuvusi par svarīgu nacionāla un reģionāla līmeņa uzdevumu arī Latvijā.

 Zaļā publiskā iepirkuma mērķis ir veicināt videi draudzīgas politikas veidošanu pasaulē, samazinot darbības ietekmi uz vidi un veicinot videi draudzīgus un ilgtspējīgus uzlabojumus sabiedrības dzīves apstākļos. Viens no instrumentiem, kā veicināt šādas atbildīgas politikas veidošanu, ir atbilstošu vides un energoefektivitātes prasību iekļaušana valsts un pašvaldību iepirkumos. Tas ļauj ne tikai videi draudzīgu produktu un pakalpojumu īpatsvara pieaugumu, bet sekmē finansiālus un sociālus uzlabojumus pašvaldībās. ES programmas “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020) finansētā projekta “GreenS” mērķis ir veicināt Zaļā publiskā iepirkuma izmantošanu pašvaldību konkursos. Latviju šajā projektā pārstāv Rīgas plānošanas reģions un Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas aģentūra”.