14.06.2017. stājās spēkā Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums (Likums), kura mērķis ir radīt tiesiskos priekšnoteikumus autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma efektīvai veikšanai.

Ar Likumu tika pārņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/26/ES par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiesību lietošanai tiešsaistē daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū (Direktīva). Līdz ar Likuma pieņemšanu veikti grozījumi Autortiesību likumā (AL), novēršot regulējuma pārklāšanos, kā arī veicot terminoloģiskus un atsauču precizējumus.

Likums pieņemts, lai risinātu Direktīvā identificētās problēmas, proti:

  • autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbības efektivitātes un caurskatāmības trūkumu;
  • tiešsaistes pakalpojumu sniedzēju grūtības iegūt autortiesību īpašnieku atļaujas, lai nodrošinātu mūzikas pakalpojumu sniegšanu vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Novēršot trūkumus, Likumā precizēta gan kolektīvā pārvaldījuma organizācijām izsniegto atļauju anulēšanas kārtība, gan arī kārtība, kā rīkoties izmantotājam, ja puses nespēj vienoties par atlīdzības lielumu.