Mūsdienu Krievijā intelektuālā īpašuma tiesību regulējums balstīts uz daudzpusējo starptautisko līgumu noteikumiem autortiesību, blakustiesību, patentu tiesību u.c. ar intelektuālo īpašumu saistītajās jomās un pilnībā atbilst visā pasaulē pieņemtajiem tiesiskās aizsardzības nodrošināšanas un intelektuālā īpašuma objektu tiesību aizsardzības standartiem.

Raksta tapis sadarbībā ar zvērinātu advokātu Sergeju Rudānu, ZAB "COBALT".

Likumdošana

Galvenais likumdošanas akts, kas regulē tiesiskās attiecības intelektuālā īpašuma jomā, ir Krievijas Federācijas Civilkodeksa 4.daļa. Atsevišķi noteikumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma tiesību un interešu aizsardzību, ir regulēti arī citos kodeksos un federālajos likumos, piemēram, Administratīvo pārkāpumu kodeksā, Kriminālkodeksā, federālajos likumos "Par konkurences aizsardzību" un "Par zāļu apgrozījumu" u.c. Tā kā Krievija ietilpst Eirāzijas Ekonomiskajā savienībā, intelektuālā īpašuma tiesības papildus regulētas arī līgumā "Par vienotiem regulēšanas principiem intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jomā".