Komerclikuma (KL) 161.pantā ir paredzēti 3 atsevišķi posmi: dividenžu noteikšana, aprēķināšana un izmaksāšana. Savukārt likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) 16.1panta astotajā daļā definēta dividenžu izmaksas diena (likuma pa IIN izpratnē), atbilstoši kurai ir noteikts termiņš iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) iemaksai budžetā. Kāds ir IIN aprēķināšanas datums, ja dalībnieku sapulces lēmumā ir šāds teksts:

"Dalībnieku sapulces protokols Nr.XXX
31.03.2017., Rīgā
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "X" dalībniekiem balsojot (100 balsis "par" un 0 balsis
"pret"),tiek nolemts:
a)noteikt dividendes 50% apmērā no 2016.gada neto peļņas;
b)grāmatvedībai 03.04.2017. aprēķināt visu dalībnieku daļām proporcionālās dividenžu summas un IIN;
c)izmaksāt dalībniekiem aprēķinātās dividendes vienādās daļās 3 mēnešu laikā, katra mēneša 5.datumā,
sākot ar maiju."