Samērīguma jeb proporcionalitātes princips (angļu val. Principle of proportionality) vai nesamērīguma aizlieguma princips ir viens no vispārējiem publisko tiesību principiem. Samērīguma princips nosaka, ka ir jābūt saprātīgām attiecībām starp mērķi, ko publiskā vara ar administratīvo aktu vai faktisko rīcību vēlas sasniegt, un indivīda tiesību un leģitīmo interešu ierobežojumu. Turklāt izvēlētie līdzekļi mērķa sasniegšanai nedrīkst būt ierobežojošāki nekā konkrētajā gadījumā nepieciešams, norāda Konkurences padome.

Samērīguma princips darbojas kā konstitucionāla ranga princips gan nacionālā, gan arī Eiropas Savienības līmenī. Administratīvā procesa likuma (APL) 13. pantā un 66.pantā  tas minēts kā vispārējs tiesību piemērošanas princips. Savukārt Satversmes tiesa atzinusi, ka Satversmes 1.pantā minētais “demokrātiskas republikas” jēdziens ietver arī samērīguma principu, kas jāievēro, ne tikai izdodot tiesību aktus, bet arī tos piemērojot un interpretējot.