Senāta Civillietu departaments, izskatot lietu kasācijas kārtībā, šī gada 29.novembrī atcēla Kurzemes apgabaltiesas spriedumu, ar kuru tā izsprieda  akciju sabiedrību (AS) „Rīgas namu apsaimniekotājs” prasību pret sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) „Rīgas namu pārvaldnieks” par pienākumu nodot ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītas lietas un saistības.

Konkrētajā lietā starp daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jauno pārvaldnieku, kurš pārstāv dzīvokļu īpašnieku kopību, un tās agrāko pārvaldnieku bija radies strīds par to, kāda veida dokumentus un informāciju pārvaldniekam, ar kuru tiek izbeigtas pārvaldīšanas tiesiskās attiecības, ir pienākums nodot jaunajam pārvaldniekam.