Piedāvājam mūsu redakcijas ieskatā interesantāko janvārī publicēto Senāta spriedumu apkopojumu, kas varētu būt noderīgs lasītājiem.

SKC-48/2023 Cesijas, ar kuru cesionāram nepāriet prasījuma tiesību nodrošinājums, pieļaujamība

Saskaņā ar Civillikuma (CL) 1806.panta 1.daļu cedents un cesionārs var vienoties par to, ka cesionāram prasījums pāriet bez tam piederīgajām cesijas brīdī jau pastāvošajām tiesībām, tostarp bez hipotēkas vai komercķīlas, kas nodrošina cedēto prasījumu. Cesijas līgums, ar kuru cesionāram nepāriet prasījumam piederīgās tiesības, nepasliktina parādnieka tiesisko stāvokli un nav atzīstams par prettiesisku CL 1415.panta izpratnē, neraugoties uz to, ka cesionārs parādnieka maksātnespējas pazīmju iestāšanās gadījumā kā nenodrošinātais kreditors varētu iesniegt maksātnespējas pieteikumu.

SKC107/2024 Priekšnoteikumi darba devēja prasībai, kas pamatota ar atprasījuma tiesību

Darba devējam ir Darba likuma (DL) 78.panta 3.daļā paredzētā tiesība divu gadu laikā celt prasību tiesā par avansā pārmaksāto naudas līdzekļu piedziņu, ja darba devējs ne vēlāk kā divus mēnešus no avansa atmaksāšanai noteiktā termiņa izbeigšanās dienas ir izdevis rīkojumu, norādot atprasījuma tiesības pamatu un apmēru, un darījis to zināmu darbiniekam. Ja tiesiskās attiecības tiek izbeigtas, darba devēja atprasījuma tiesības nodibināšanas priekšnoteikumi nepārgrozās.

SKC-129/2024 Darbinieka tiesības uz atlaišanas pabalstu, ja darba tiesiskās attiecības izbeigtas ar tiesas spriedumu pēc darba devēja iniciatīvas; Darbinieka tiesības uz likumiskajiem nokavējuma procentiem

Darba līguma uzteikšana DL 112.panta 1.daļas izpratnē, kas dod darbiniekam tiesības uz atlaišanas pabalstu, aptver arī darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar tiesas spriedumu pēc darba devēja iniciatīvas uz DL 101.panta 1.daļas 6., 7., 8., 9., 10. vai 11.punkta pamata.

Darbiniekam ir tiesības prasīt likumiskos nokavējuma procentus, ja darba devējs ir nepamatoti atteicis izmaksāt darbiniekam kādu no summām, kas darbiniekam pienākas atlaišanas dienā.