Piedāvājam mūsu redakcijas ieskatā interesantāko februārī publicēto Senāta spriedumu apkopojumu, kas varētu būt noderīgs lasītājiem.

SKK-[N]/2023 Kriminālatbildība par darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu

Kriminālprocesa likuma (KPL) 511.panta 2.daļā noteikts, ka spriedumam jābūt tiesiskam un pamatotam. Spriedums ir tiesisks un pamatots, ja tas atbilst KPL 512.panta prasībām, tai skaitā šī panta 1.daļai, kas nosaka, ka tiesa pamatojas uz materiālo un procesuālo tiesību normām. Šīs prasības attiecas arī uz apelācijas instances tiesas nolēmumu.

KPL 564.panta 4.daļa noteikts, ka nolēmuma motīvu daļā norādāms apelācijas instances tiesas atzinums par apelācijas sūdzības vai protesta pamatotību, apstākļi, ko noskaidrojusi apelācijas instances tiesa, pierādījumi, kas apstiprina apelācijas instances tiesas atzinumu, motīvi, kāpēc apelācijas instances tiesa noraida kādus pierādījumus, un likumi, pēc kuriem tā vadās. Savukārt minētā panta 8.daļā noteikts – ja apelācijas instances tiesa taisa pēc būtības jaunu spriedumu, tā aprakstošajai daļai, motīvu daļai un rezolutīvajai daļai jāatbilst prasībām, kādas šajā likumā noteiktas pirmās instances tiesas spriedumam.

KPL 527.panta 2.daļas 1., 2., 5.punktā norādīts, ka notiesājoša sprieduma motīvu daļā norāda pierādījumus, uz kuriem pamatoti tiesas secinājumi, motīvus, kāpēc tiesa noraidījusi citus pierādījumus, apsūdzības grozīšanas motīvus, ja apsūdzība tiesā grozīta.

Senāts konstatē, ka apelācijas instances tiesa, iztiesājot lietu, šīs tiesību normas nav ievērojusi.

SKC-10/2024 Preču zīmju normatīvā regulējuma piemērošana laikā; Apzīmējums, kas sastāv tikai no formas, kura nepieciešama tehniska efekta sasniegšanai; Telpiskas preču zīmes atšķirtspējas vērtēšana; Sprieduma par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu motīvu daļas un rezolutīvās daļas saturs

Preču zīmju normatīvā regulējuma piemērošana laikā

No Eiropas Savienības (ES) direktīvām, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm, izsecināms vispārējs princips, ka dalībvalstu preču zīmju likumu normas, kuras radītas, lai transponētu šo direktīvu prasības, ir piemērojamas vienādi visām preču zīmēm, proti, arī tām, kas reģistrētas iepriekšējo likumu spēkā esības laikā. Citiem vārdiem, jaunais preču zīmju normatīvais regulējums ir piemērojams arī iepriekšējā likuma darbības laikā reģistrētajām preču zīmēm. No šī vispārīgā principa iespējami atsevišķi izņēmumi.

Jebkura persona var ierosināt strīdu par iepriekšējo likumu spēkā esības laikā reģistrēto preču zīmju atzīšanu par spēkā neesošu uz absolūtajiem pamatiem. Šīs tiesības netiek ierobežotas laikā, un šāda prasība izskatāma saskaņā ar jaunākā likuma, kura spēkā esības laikā celta prasība, tiesību normām.