Valsts ieņēmumu dienesta (VID) uzziņa ir tiesību instruments, ar ko privātpersona no VID var saņemt atbildi par savām tiesībām konkrētajā tiesiskajā situācijā. Šāda atbilde uzziņas formā ir saistoša VID, bet nav saistoša privātpersonai.

Ar tiesībām uz uzziņu persona īsteno Latvijas Republikas Satversmes 90.pantā garantētās tiesības zināt savas tiesības. Tās īstenošanas rezultātā persona var plānot savu rīcību, nebaidoties, vai pati ir pareizi sapratusi tiesību normas, norādīts Latvijas Republikas Augstākās tiesas (AT) Senāta Administratīvo lietu departamenta 2008.gada 14.februāra spriedumā lietā Nr.SKA-34/2008. Privātpersona var paļauties, ka VID iesniegumā par uzziņu aprakstītajā situācijā rīkosies tā, kā tas noteikts uzziņā, tomēr jāņem vērā, ka pastāv izņēmumi un privātpersonas paļāvība nav absolūta.