Kā zināms, darba tiesiskās attiecības var būt sarežģītas ne vien dažādu juridisko jautājumu dēļ, bet arī tādēļ, ka to ietvaros veidojas savstarpējās personiskās attiecības – gan starp darbiniekiem, gan arī starp darbiniekiem un darba devēju. Līdz ar to ir saprotams, ka arī darba vietā tiek ievēroti un atzīmēti darbinieku dzīvē nozīmīgi personiska rakstura notikumi, piemēram, dzimšanas dienas.

Darba likumā (DL) noteikts, ka darba samaksa ir atlīdzība par darbu, kurā ietverta ne vien darba alga, piemaksas un prēmijas, bet arī jebkura cita veida atlīdzība saistībā ar darbu. Līdz ar to pamatoti var rasties jautājums, vai dāvana darbiniekam dzimšanas dienā ir uzskatāma par daļu no darba samaksas un kādas ir šādas situācijas praktiskās sekas. Šie darba samaksas jautājumi aplūkoti un analizēti Latvijas Republikas Augstākās tiesas (AT) Civillietu departamenta 22.12.2016. spriedumā lietā Nr.SKC-2274/2016.