Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 340. panta 2.daļā noteikts, ka ārpuslīgumiskās atbildības gadījumā Eiropas Savienība (ES) saskaņā ar vispārējiem tiesību principiem, kas kopīgi visu dalībvalstu tiesību sistēmām, novērš jebkādu kaitējumu, ko radījušas ES iestādes vai to darbinieki, pildot savus pienākumus. Kā tas darbojas praksē?