Atbilstoši Darba likumam (DL) darba līgumu slēdz uz noteiktu vai nenoteiktu laiku. DL 44.pantā regulēts darba līgums uz noteiktu laiku, paredzot, ka to var noslēgt, lai veiktu noteiktu īslaicīgu darbu, kā arī precizējot, kas saprotams ar šo jēdzienu.

Latvijas Republikas Augstākā tiesa (AT) 27.04.2017. spriedumā lietā Nr.SKC-792/2017 norādījusi, ka gadījumi, kad pieļauts slēgt darba līgumu uz noteiktu laiku, paredzēti likumā un to uzskaitījums ir izsmeļošs. Atbilstoši DL 44.panta 2.daļai Ministru kabinets (MK) nosaka darbus, kas uzskatāmi par sezonas rakstura darbiem, kā arī jomas, kurās atbilstoši nodarbošanās raksturam vai attiecīgā darba pagaidu raksturam darba līgumus parasti neslēdz uz nenoteiktu laiku.

Tādējādi MK noteikumos Nr.272 "Noteikumi par sezonas rakstura darbiem" (MK noteikumi Nr.272) paredzēti sezonas rakstura darbi, kuru veikšanai pieļaujams darba līgumu noslēgt uz noteiktu laiku, savukārt MK noteikumos Nr.353 "Noteikumi par darbiem jomās, kurās darba līgums parasti netiek slēgts uz nenoteiktu laiku" (MK noteikumi Nr.353) regulētas darbības jomas, kurās darba līgumus parasti neslēdz uz nenoteiktu laiku.