Novembrī Latvijas tiesu praksē pieņemts pirmais spriedums par vakcināciju. Iespējams, tam sekos arī citi, tādēļ vērts aplūkot sīkāk tiesas secinājumus un lietas būtību.

Administratīvā rajona tiesa 2021. gada 13. novembrī izskatīja pirmo lietu (A42002472) saistībā ar obligātu vakcināciju valsts pārvaldē, noraidot pieteicēju prasību.

Lietas būtība

Ministru kabinets (MK) 2021. gada 9. oktobrī izdeva rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kura 5.3. apakšpunktā paredzēts, ka ārkārtējās situācijas laikā valsts un pašvaldību institūciju (tostarp kapitālsabiedrību) darbinieki un amatpersonas no 2021. gada 15. novembra savus darba pienākumus var veikt tikai tad, ja viņiem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Jānorāda, ka MK rīkojums Nr. 720, tāpat kā iepriekš spēkā esošie līdzīga satura rīkojumi, ietver gan politiskus aicinājumus, gan valsts pārvaldes iekšējus lēmumus, gan vispārīgos administratīvos aktus. Faktu, ka atsevišķi MK rīkojuma punkti uzskatāmi par vispārīgo administratīvo aktu, apliecina arī tiesu prakse, proti, Satversmes tiesa (ST) 2020. gada 9. decembra lēmumā par atteikšanos ierosināt lietu (pieteikums 229/2020) secināja, ka apstrīdētais regulējums uzskatāms par vispārīgo administratīvo aktu, līdz ar to nav apstrīdams ST. Savukārt Senāta Administratīvo lietu departaments 2020. gada 6. jūlija lēmumā lietā SKA-1215/2020 konstatēja, ka persona ir tiesīga apstrīdēt un pārsūdzēt MK 2020. gada 12. martā pieņemto rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" tikai daļā, kas satur vispārīgo administratīvo aktu. Turklāt arī vispārīgo administratīvo aktu persona var apstrīdēt un pārsūdzēt tikai tad, ja atrodas to personu lokā, uz ko attiecināms ar vispārīgo administratīvo aktu uzliktais pienākums vai ierobežojums. Līdz ar to MK rīkojuma Nr. 720 5.3. apakšpunkta apstrīdēšana ir administratīvās tiesas kompetencē.