Senāta 2023.gada 29.jūnija spriedumā lietā SKC-261/2023 izskatīta darbinieka prasība par darba devēja pieļautā vienlīdzīgu tiesību pārkāpuma jeb bosinga konstatēšanu, nelabvēlīgu seku radīšanas aizlieguma pārkāpuma konstatēšanu, kā arī darba algas un morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu. Apskatīsim spriedumu.