Ir vairāki kritēriji, kas piemērojami, lai apstākļus, kas padarījuši līguma izpildi neiespējamu vai neiespējamu nolīgtajā termiņā, atzītu par nepārvaramas varas apstākļiem. Kritērijus nereti izmanto arī līgumos, lai noteiktu, kas konkrētās saistības gadījumā tiks uzskatīts par nepārvaramu varu. Līdz ar to labāka šo apstākļu izpratne nodrošinās lielāku tiesisko drošību un noderēs līdzēju interešu aizsardzībai, noslēdzot līgumu.

Notikums, no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt

Senāts judikatūrā uzsvēris, ka ir "nošķirams nepārvaramas varas gadījums no grūtībām, kad kāds notikums būtiski maina līguma līdzsvaru (piemēram, vienas puses izpildes izmaksas ir pieaugušas vai arī izpildījuma, ko saņem puse, vērtība ir samazinājusies)" (Senāta Civillietu departamenta 2011.gada 26.janvāra spriedums lietā SKC-11/2011). Konkrētajā gadījumā uzņēmums, kas kā nomnieks bija noslēdzis telpu nomas līgumu, cerēja iegūt atļauju spēļu zāles atvēršanai, tomēr saņēma pašvaldības atteikumu. Līdz ar to attiecība starp telpu nomas maksu un iespējamo peļņu no to izmantošanas būtiski mainījās par sliktu nomniekam.

Tomēr pašvaldības atteikumu izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai tiesā neatzina par nepārvaramas varas apstākli, jo tas tikai radīja līguma izpildes grūtības, nevis padarīja to neiespējamu. Senāts, vērtējot konkrēto gadījumu un atsaucoties uz tiesību doktrīnas atziņām, norādīja, ka nepārvaramas varas gadījumā saistību izpilde ir neiespējama, bet grūtību gadījumā, lai gan iespējama, tā ir ļoti apgrūtināta.