Jau ierasts līgumos iekļaut punktus par nepārvaramu varu, tās iestāšanās gadījumā paredzot iespēju atbrīvoties no atbildības. Ko īsti nozīmē nepārvarama vara, kas ar to saprotams, un kādas atziņas par šo tēmu atrodamas tiesu praksē?

Risinot jautājumu par civiltiesiska līguma pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu, jānoskaidro, vai ir attaisnojums, kas izslēdz pienākumu kaitējumu nodarījušajam līdzējam atlīdzināt otrai pusei ar līguma pārkāpumu radītos zaudējumus. Viens no šādiem Civillikumā paredzētajiem attaisnojumiem ir nepārvaramas varas apstākļi, kas līdzējam neļāva izpildīt savas saistības vai paveikt to nolīgtajā termiņā.