2021. gada 19. maijā stājās spēkā grozījumi Būvniecības likumā (BL). Likumdevējs noteicis, ka ar grozījumiem plānots novērst praksē atklātās nepilnības, kas negatīvi ietekmē būvniecības kvalitāti, veido administratīvos šķēršļus un kavē būvniecības procesu. Izmaiņu mērķis ir skaidri nošķirt katra būvniecības procesa dalībnieka atbildību, konkretizēt būvvaldes un Būvniecības valsts kontroles biroja (Birojs) kompetenci, kā arī uzlabot būvniecības procesa regulējumu, tostarp novēršot konstatētās BL piemērošanas neskaidrības.

Raksta līdzautors: Kristiāns Dzerkaļs, ZAB "SORAINEN", jurista palīgs

Klusēšana – piekrišana

Ar BL grozījumiem ieviests klusēšanas – piekrišanas princips, paredzot atļaujas, atzīmes un saskaņojumus izdot ar noklusējumu. Likuma pārejas noteikumos regulēts, ka klusēšanas – piekrišanas princips stāsies spēkā 2022. gada 1. jūlijā. Ja būvvalde vai institūcija, kas pilda būvvaldes funkcijas, noteiktajā termiņā nav pieņēmusi lēmumu vai veikusi atzīmi, uzskatāms, ka būvvalde pieņēmusi labvēlīgu lēmumu vai atzīme veikta saskaņā ar būvniecības ierosinātāja sniegto informāciju.

Tāpat šis princips attiecināms arī uz citām valsts un pašvaldību institūcijām būvniecības procesā. Klusēšanas gadījumā uzskatāms, ka arī inženiertīklu īpašnieki saskaņojuši būvprojektu attiecībā uz viņu inženierbūves (piemēram, ceļa vai kabeļu) šķērsošanu vai būvdarbu veikšanu tās aizsargjoslā (izņemot par pieslēgšanos vai atslēgšanos no inženiertīkla).