Kā laika gaitā mainījusies izpratne par nepieciešamību aizsargāt juridiskās personas reputāciju, un kāda ir juridiskās personas reputācijas tiesiskā nozīme publiskajos iepirkumos? Kā rīkoties, ja komersants (jebkura cita juridiskā persona) uzskata, ka tā reputācija ir aizskarta un, iespējams, nodarīti pat zaudējumi?

Atlīdzinājuma pamats un veidi

Juridiskās personas tāpat kā fiziskās personas vēršas tiesā par reputācijai nodarītu aizskārumu saskaņā ar Civillikuma (CL) 2352.1pantu, kurā norādīts, ka katram ir tiesības prasīt tiesas ceļā atsaukt ziņas, kas aizskar viņa godu un cieņu, ja šādu ziņu izplatītājs nepierāda, ka tās atbilst patiesībai. Ja personas godu un cieņu aizskarošās ziņas izplatītas presē, tad gadījumā, kad tās neatbilst patiesībai, šīs ziņas presē arī jāatsauc. Ja personas godu un cieņu aizskarošās ziņas, kas neatbilst patiesībai, ietvertas dokumentā, šāds dokuments jāapmaina. Citos gadījumos atsaukšanas kārtību nosaka tiesa. Ja kāds prettiesiski aizskar personas godu un cieņu mutvārdos, rakstveidā vai ar darbiem, viņam jādod atlīdzība (mantiska kompensācija). Atlīdzības apmēru nosaka tiesa.

CL 2352.1pants uzskatāms par speciālo tiesību normu iepretim CL 1635.pantam. Neskatoties, ka CL 2352.1pantā paredzēta tieši goda un cieņas aizsardzība, kas uzskatāmas par fiziskai personai piemītošām īpašībām, arī juridiska persona, pamatojoties uz šo normu, var lūgt atzīt, ka tās reputācija tikusi aizskarta, un prasīt atbilstīgu atlīdzinājumu.