Satversmes tiesa 2023.gada 1.februārī pieņēma lēmumu par tiesvedības atjaunošanu lietā 2020-02-0306 "Par Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumu Nr.378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus" 18.12.apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100. un 105.pantam un Līguma par Eiropas Savienības darbību 288.panta 3.daļai”, informē Satversmes tiesa.