Lietā par nomas līguma izbeigšanas strīdu, kurā iznomātājs prasīja atmaksāt nomas naudu par visu līguma periodu, tika atcelts apgabaltiesas spriedums par prasības apmierināšanu un lieta nodota jaunai izskatīšanai, informē Senāts.

No sprieduma var secināt, ka prasītāja un atbildētāja noslēdza līgumu par lāzera griešanas iekārtas nomu uz nedaudz vairāk nekā pieciem gadiem. Aptuveni pēc gada nomniece paziņoja par vienpusēju atkāpšanos no nomas līguma. Dienā, kad iekārta tika atdota iznomātājai, nomniece veica pēdējo maksājumu. Iznomātāja pēc kāda laika, kad iekārta jau bija iznomāta citam, prasīja nomniecei samaksāt nomas maksu par laiku līdz nomas līguma termiņa beigām.

Civillikuma 2144.pants nosaka – ja nomnieks vai īrnieks patvaļīgi atteicas no nomas vai īres pirms līgumā noteiktā laika, tad no viņa var tūliņ prasīt visas nomas vai īres naudas samaksu. Bet ja nomas vai īres priekšlaicīgai izbeigšanai bijis likumīgs pamats, tad nomas vai īres maksa kaut gan arī tūliņ jāsamaksā, bet tikai par patieso nomas vai īres laiku.