Piedāvājam mūsu redakcijas ieskatā interesantāko jūnijā publicēto Senāta spriedumu apkopojumu, kas varētu būt noderīgs lasītājiem.

Spriedums lietā SKA-54/2022 "Mazumtirgotāju iepirkumu vara un tās nozīme pārkāpuma konstatēšanā; Noteikta apmēra un pieaugošs līgumsods (Civillikuma 1716.pants); Līgumsoda konkrēti noteiktā naudas summā samērīguma vērtēšana"

2022.gada 1.februāris

Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma mērķis ir ierobežot mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu pret piegādātājiem, lai līdzsvarotu piegādātāju un mazumtirgotāju intereses mazumtirdzniecībā. Šis tiesiskais regulējums ir balstīts uz apsvērumiem, ka mazumtirgotājiem, īpaši pārtikas preču ķēdē, pastāv iepirkuma vara un tās ļaunprātīgas izmantošanas iespējas. Tāpēc Konkurences padomei (KP) ikvienā gadījumā nav jāpamato un jāpierāda iepirkuma varas pastāvēšana. Tomēr gadījumos, kad lietas izmeklēšanā hipotētiskais pārkāpējs norāda, ka kādam apstāklim nemaz nav iepirkuma varas, KP šis apstāklis jāizvērtē, jo likuma mērķim pretēji būtu sodīt mazumtirgotājus, kam šāda iepirkuma vara nemaz nepiemīt un kuri noteiktus līguma noteikumus panākuši ar pušu vienlīdzīgās pozīcijās veidotu vienošanos.