Patērētāji arvien biežāk iesniedz sūdzības saistībā ar apdrošināšanas jomu – apdrošināšanas pakalpojumiem, noslēgtajiem līgumiem, atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, kā arī ar apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēju praksi, informēt Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC).

Lai arī lielākoties patērētāji PTAC vēršas ar iesniegumiem saistībā ar strīdiem par apdrošinātāju pieņemtajiem lēmumiem atteikt apdrošināšanas izmaksu vai daļējas izmaksas atteikumu, kad ir iestājies apdrošināšanas gadījums, un šādu jautājumu izskatīšana nav PTAC kompetencē, taču, vērtējot atteikuma iemeslus un to pamatojumus, atsevišķos gadījumos PTAC ir konstatējis, ka apdrošināšanas līgumos ietvertie noteikumi varētu tikt vērtēti kā neskaidri vai netaisnīgi.

Lai apzinātu problemātiku un sniegtu priekšlikumus iespējamām tālākām uzraudzības vai informēšanas darbībām, PTAC ir sagatavojis pārskatu par atsevišķiem gadījumiem, kuros ir konstatēti pirmšķietami neskaidri vai netaisnīgi līguma noteikumi. Pārskatā analizētas PTAC saņemtās patērētāju sūdzības un iesniegumi par apdrošināšanas pakalpojumiem periodā no 2018.-2022.gadam.