Pēc personas maksātnespējas procesa pasludināšanas un ieraksta izdarīšanas maksātnespējas reģistrā kreditori ir tiesīgi administratoram pieteikt savus prasījumus. Atbilstoši Maksātnespējas likuma (ML) 74.panta 1.daļai administrators pārbauda kreditoru prasījumu pamatotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām. Savukārt saskaņā ar ML 75.panta 1.daļu administrators var pilnībā vai daļēji neatzīt kreditora prasījumu, par kuru ir strīds starp parādnieku un kreditoru.

Šajā rakstā aplūkošu tiesisko situāciju, kad savus prasījumus maksātnespējas procesā piesaka Valsts ieņēmumu dienests (VID), bet administrators konstatē, ka starp parādnieku un VID ir aktuāls tiesvedības process administratīvajā tiesā, kurā pārsūdzēts VID lēmums par nodokļu uzrēķinu.

Problēmas pamatā ir samērā interesanta un ar vispārējās jurisdikcijas tiesu praksi atbalstīta VID nostāja, ka jēdziens "strīds" ML 75.panta 1.daļas izpratnē attiecināms tikai uz civiltiesību jomu un tādējādi nav attiecināms uz publisko tiesību jomu. Līdz ar to, pat ja parādnieka pieteikums par VID lēmuma pamatotību izskatāms administratīvajā tiesā, administratoram nav tiesību neatzīt VID kā kreditora pieteikto prasījumu, pamatojoties uz starp parādnieku un kreditoru pastāvošu strīdu.