Eiropas Savienības Tiesa (EST) 2018.gada 5.jūnijā pasludināja spriedumu lietā Nr.C-210/16, kurā cita starpā analizēts, vai lietotnes "Facebook" (FB) "fanu lapas" uzturētājs var būt personas datu apstrādātājs jeb pārzinis, kā arī vērtēts, kādas dalībvalsts tiesību normas piemērojamas, ja FB "fanu lapas" uzturētāju atzīst par pārzini.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Direktīva) nav spēkā kopš 2018.gada 25.maija. Direktīva atcelta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK jeb Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Regula). Tomēr, ņemot vērā, ka Regulā ietvertais tiesiskais regulējums nav konceptuāli atšķirīgs no Direktīvā paredzētā, aplūkotās atziņas piemērojamas arī darbam ar Regulu.