2018.gada 14.jūnijā Latvijas Republikas Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments pieņēma spriedumu lietā Nr.SKC-213/2018, kurā tiesa deva vērtējumu par Darba likuma (DL) 101.panta 3.daļas un DL 110.panta 3.daļas savstarpējo piemērojamību, kā arī par DL 58.pantā iekļautā darbinieka atstādināšanas institūta maksimālo ilgumu darbiniekiem, kuri ir arodbiedrību biedri.

Lietas būtība

Darba devējs ar rīkojumu atstādināja darbinieku no darba ar 2015.gada 7.janvāri, bet 2015.gada 5.martā iekšējas izmeklēšanas rezultātā guva pārliecību un konstatēja, ka darbinieks ir būtiski pārkāpis darba līguma noteikumus, līdz ar to darba devējs uzskatīja par nepieciešamību izbeigt darba tiesiskās attiecības ar darbinieku.