Aplūkosim jaunākās tiesu prakses aktualitātes darba tiesībās, tostarp par nakts darbu un darbu nakts laikā, darba piespiedu kavējumu un tiesībām prasīt papildu darbu.

Nakts darbs un darbs nakts laikā

2018.gada 20.novembra Latvijas Republikas Augstākā tiesa (AT) spriedumā lietā Nr.SKC-646/2018 izskatīja darbinieka prasību pret darba devēju par darba samaksas un morālā kaitējuma piedziņu, kas ietvēra arī prasījumu par piemaksas par nakts darbu piedziņu.

AT spriedumā norādīja, ka saskaņā ar Darba likuma (DL) 67.panta 1.daļu darbinieks, kas veic nakts darbu, saņem piemaksu ne mazāk kā 50% apmērā no viņam noteiktās stundas vai dienas algas likmes. No tiesību normas izriet, ka piemaksu darbinieks saņem par nakts darbu, nevis par darbu nakts laikā kā tādu. Jēdziena "nakts darbs" definīcija ietverta DL 138.panta 1.daļā – nakts darbs ir ikviens darbs, ko veic nakts laikā vairāk nekā divas stundas. Savukārt ar nakts laiku saprotams laikposms no plkst. 22.00 līdz 6.00. Tādējādi par nakts darbu, piemēram, nevar uzskatīt stundu, ko darbinieks nostrādājis laika posmā no plkst. 22.00 līdz 23.00, proti, šī stunda nostrādāta nakts laikā, bet nav uzskatāma par nakts darbu, kas dod darbiniekam tiesības pretendēt uz atbilstošu piemaksu.