Nodibinot līgumiskas saistības, vairumā gadījumu jāņem vērā arī saistību neizpildes risks. Saistību neizpildes gadījumā normatīvajā regulējumā kreditoram nodrošināta iespēja panākt savu interešu aizsardzību tiesā. Piemēram, ja noslēgts aizdevuma līgums, bet aizdevums nav atdots, kreditors var celt prasību tiesā, lūdzot piedzīt parādu. Praksē tiesas spriedumu izpilde nereti nav iespējama ne tikai objektīvu apstākļu dēļ (piemēram, parādnieka mantas neesamība), bet arī tādēļ, ka parādnieks veic darbības, tostarp slēdz darījumus, lai izvairītos no sprieduma izpildes.

Piemēri parādnieka vēlmei izvairīties no sprieduma izpildes fiksēti arī tiesu praksē, tai skaitā, piemēram, civillietā Nr.C27104714.