Pagājuši nedaudz vairāk nekā 3 gadi, kopš stājās spēkā grozījumi Civilprocesa likumā (CPL) un Notariāta likumā (NL), paredzot, ka tiesas spriedumu izpildei var nodot noteiktus notariālā akta formā taisītus līgumus. Tas ir efektīvs veids, kā aizstāvēt un īstenot savas tiesības bez smagiem tiesas procesiem. Pieaugot iedzīvotāju informētībai un izpratnei par šo tiesību instrumentu, palielinās arī darījumu skaits, kuros noslēgti šādi pie notāra sagatavoti līgumi.

Latvijas iedzīvotājiem, lai aizstāvētu savas tiesības, pārāk daudz jāiesaistās tiesvedības procesos. Saskaņā ar Tiesu informatīvās sistēmas statistiku 2016.gadā pirmās instances tiesās un zemesgrāmatu nodaļās kopā izskatīšanai saņemtas 63 236 lietas.

2016.gadā no visiem līdz šim pie notāriem ar šo speciālo klauzulu (nosacījumu) sagatavotajiem līgumiem 26% gadījumu lieta nodota saistību izpildei jau kā spriedums. Tas nozīmē, ka, uzticot darījuma sagatavošanu notāram, var izvairīties no vēršanās tiesā, lai aizsargātu savas tiesības un intereses gadījumā, kad tās šā darījuma ietvaros tiek pārkāptas.

Praksē tas nozīmē, ka, ja līgumā, kas ir sagatavots kā notariāls akts, uzņemtās saistības netiek pildītas, puse, kuras tiesības aizskartas, var nevērsties tiesā, bet gan doties pie zvērināta notāra notariālā izpildu akta (faktiski izpildraksta) saņemšanai. Pēc šā akta saņemšanas zvērināts tiesu izpildītājs uzsāk saistību piespiedu izpildi, un tiesas spriedums nav nepieciešams. Proti, ja pie notāra tiek taisīts līgumus ar speciālu klauzulu, tajos paredzēto saistību izpildīšanai nav jāvēršas tiesā.