Komercdarbība vienmēr ir saistīta ar risku. Līdz šim uzticams jūsu darījumu partneris pēkšņi var nokļūt situācijā, kad vairs nespēj norēķināties par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem.

Kreditoram būtiskākais šādos gadījumos ir saglabāt vēsu prātu un pārzināt visas nepieciešamās darbības, lai aizsargātu savas intereses un zaudētu pēc iespējas mazāk.

Pirmais ieteikums: maksājumu disciplīna un monitorings. Parādnieku pastāvīga uzraudzība un maksājumu kavējumu nepieļaušana ir ļoti svarīga, lai mazinātu zaudējumus, ja rodas sarežģījumi. Jo ilgāks būs maksājuma kavējums, jo teorētiski grūtāk to būs atgūt, izmantojot parastās parāda piedziņas metodes.

Ja rodas indikācijas, ka parādnieks varētu vispār nemaksāt un ka viņa finanšu stāvoklis ir šaubīgs, laicīgi būtu jāapsver maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšana tiesā, lai pasludinātu parādnieka maksātnespējas procesu. Kāpēc? Jo ilgāks laiks paies, jo lielāka ir iespēja, ka parādnieks vēl atlikušo mantu izsaimniekos, beigsies arī nauda, un pēc kāda laika no parādnieka uzņēmuma pāri būs palikusi vien tukša čaula bez jebkādiem aktīviem, kurus realizējot varētu atgūt daļu no parāda.

Tiesa, uzņēmumam – kreditoram, kurš jau ilgāku laiku (vismaz pusi mēneša pēc samaksas termiņa iestāšanās) nav saņēmis samaksu par saviem pakalpojumiem vai precēm un teorētiski jau ir zaudējis iespaidīgas naudas summas, papildu tēriņi maksātnespējas procesa pieteikšanai varētu būt visai smaga izšķiršanās. Jārēķinās ar aptuveni 1100 EUR izmaksām, ko veido valsts nodeva 355 EUR un depozīts 2 minimālo mēnešalgu apmērā (740 EUR), no kura tiek segta administratora atlīdzība, ja vēlāk izrādīsies, ka parādniekam nav mantas, no kā segt procesa izmaksas.

Kā nepalikt "aiz borta"?

Juridiskās personas maksātnespējas procesu pasludina tiesa pēc pieteikumu, ko iesniedz pats parādnieks (uzņēmums, kurš vairs nespēj norēķināties ar saviem kreditoriem par saņemtajām precēm / pakalpojumiem) vai parādnieka kreditors.

Lai kreditors varētu iesniegt tiesā pieteikumu par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu, iepriekš tam ir jānosūta savam parādniekam brīdinājums par nodomu pieteikt maksātnespēju. Ja parādnieks nespēj pamatoti iebilst uz brīdinājumā minētajiem apstākļiem vai nav samaksājis parādu 3 nedēļu laikā no brīdinājuma izsūtīšanas dienas, tad kreditors ir tiesīgs vērsties tiesā ar pieteikumu parādnieku pasludināt par maksātnespējīgu. Pieteikums ir iesniedzams rajona (pilsētas) tiesā pēc parādnieka atrašanās vietas (juridiskās adreses).

Tomēr jāņem vērā, ka juridiskai personai maksātnespēju nevar pieteikt par jebkādu parāda lielumu. Jāievēro Maksātnespējas likumā noteiktais minimālais parāda slieksnis. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrībai var pieteikt maksātnespēju, ja tās parādsaistības pārsniedz 4268 EUR un saistībām ir iestājies izpildes termiņš, bet pārējām juridiskajām personām – ja parādsaistības pārsniedz 2134 EUR.

Maksātnespējas process var tikt sākts arī pēc paša parādnieka pieteikuma. Tāpēc, lai izvairītos no tā, ka kreditors laikā nav pieteicis administratoram savu kreditora prasījumu, ir jāveic regulārs visu savu parādnieku monitorings ne vien par maksājumu veikšanu, bet arī citām izmaiņām.

Otrais ieteikums, kas ļaus jums pasargāt sevi un savu uzņēmumu: regulāri sekot parādnieku juridisko adrešu, nosaukumu maiņām un reorganizācijām, kā arī ierakstiem Maksātnespējas reģistrā. Pastiprināti būtu jāpievērš uzmanība parādniekiem, kuri ilgstoši nepilda savas saistības, bet pēkšņi maina juridisko adresi (uz pilnīgi neizskaidrojamām adresēm dziļos laukos vai Rīgas mikrorajonu dzīvokļos) vai veic izmaiņas uzņēmuma valdē, aizstājot iepriekšējos valdes locekļus ar, piemēram, Krievijas, Baltkrievijas, arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem. Bieži tas ir viens no indikatoriem, kas norāda, ka parādnieks ir iecerējis aktīvus nobēdzināt, visus kreditorus atstājot "aiz borta".

Procesa norise

Kad ir pasludināta parādnieka maksātnespēja un procesā iecelts administrators, kreditoram uzmanīgi jāseko procesa norisei (tā tiek atspoguļota Maksātnespējas reģistrā, kas ir Uzņēmumu reģistra pārziņā). Ar brīdi, kad process pasludināts un izdarīts ieraksts Maksātnespējas reģistrā, sākas kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņš. Administrators iegūst tiesības pārvaldīt maksātnespējīgo uzņēmumu, var novērtēt tā finanšu stāvokli un apzināt mantu. Pēc dokumentu analīzes un finanšu stāvokļa izvērtēšanas administratoram ir jāsastāda vai nu parādnieka mantas pārdošanas plāns, vai ziņojums par mantas neesamību.

Mantas pārdošanas plānā administratoram ir jānorāda parādnieka mantas sastāvs un tās novērtējums, līdzekļu apmērs, ko plānots iegūt, pārdodot parādnieka mantu, parādnieka mantas pārdošanas termiņš un cita likumā noteiktā informācija.

Ziņojums par mantas neesamību tiek sastādīts, ja administrators konstatē, ka parādniekam nav mantas vai tās apmērs ir mazāks par depozīta apmēru (740 EUR). Tajā tiek norādīta, piemēram, informācija par parādnieka finansiālo stāvokli, informācija par maksātnespējas procesa izmaksām, izteikts priekšlikums par parādnieka maksātnespējas procesa turpmāko risinājumu (pabeigt to vai turpināt tiesāties un atgūt mantu / naudu).

Kad parādnieka manta ir pārdota, iegūtie līdzekļi tiek sadalīti starp kreditoriem, vispirms sedzot parādnieka maksātnespējas procesa izmaksas, bet atlikušos līdzekļus novirzot kreditoru prasījumu apmierināšanai.

Savukārt fiziskās personas maksātnespējas process secīgi sastāv no 2 daļām – bankrota procedūras un saistību dzēšanas procedūras. Bankrota procedūras laikā tiek atsavināta fiziskās personas manta un no tās iegūtie līdzekļi tiek novirzīti kreditoru prasījumu apmierināšanai. Saistību dzēšanas procedūras laikā no parādnieka ienākumiem tiek apmierināti kreditoru prasījumi. Pēc saistību dzēšanas procedūras termiņa beigām visas šīs procedūras ietvaros nesegtās saistības tiek dzēstas.

Trešais ieteikums: būt informētam par maksātnespējas procesā notiekošo. Kreditoram jāatceras, ka tam ir tiesības visa maksātnespējas procesa laikā saņemt informāciju par procesa gaitu, plānotajām darbībām un iespējamiem risinājumiem, lai process būtu pēc iespējas efektīvāks. Daudzi kreditori, nezinot savu tiesību saturu, tās vienkārši neizmanto. Tāpat svarīgi paturēt prātā, ka tieši kreditori ir galvenie uzraugi maksātnespējas procesa caurspīdīgai un pareizai norisei.

Kreditoru prasījumi

Par kreditoru maksātnespējas procesā var kļūt, ja kreditora prasījums ir pieteikts administratoram 1 mēneša laikā no dienas, kad maksātnespējas reģistrā ir izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu. Ja prasījums ir pieteikts 1 mēneša laikā un administrators to ir atzinis, tad kreditors iegūst arī balsstiesības kreditoru sapulcēs. Tad viņš var piedalīties nozīmīgu jautājumu izlemšanā procesā gaitā, piemēram, var balsot par tādiem jautājumiem kā maksātnespējas procesa izdevumu apstiprināšana, parādnieka mantas pārdošanas veids vai pārdošanas termiņa pagarināšana.

Ja 1 mēneša termiņš ir nokavēts, tad savu prasījumu kreditors vēl var paspēt iesniegt 6 mēnešu laikā no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par maksātnespējas procesa pasludināšanu, bet ne vēlāk kā līdz dienai, kad Maksātnespējas likumā noteiktajā kārtībā sastādīts kreditoru prasījumu apmierināšanas plāns.

Būtiski: ja kreditora prasījums nav iesniegts 6 mēnešu laikā, iestājas noilgums un kreditors zaudē savas prasījuma tiesības pret parādnieku, kas nozīmē, ka iespējas atgūt kaut vai minimālu daļu no parāda ir pavisam zaudētas.

Maksātnespējas likums nosaka konkrētas prasības, kāda informācija jānorāda kreditora prasījumā un kādi pamatojošie dokumenti tam jāpievieno.

Ja kreditora prasījums ir pamatots un atbilst likuma prasībām, administratoram jāpieņem lēmums par tā atzīšanu, un prasījums tiek iekļauts parādnieka kreditoru reģistrā. Tomēr bieži vien kreditori iesniedz savus prasījumus neuzmanīgi un neatbilstoši likuma noteikumiem, tā riskējot, ka viņa prasījums var tikt neatzīts.

Tāpēc ceturtais ieteikums: sastādīt prasījumu precīzi un atbilstoši gan likuma prasībām, gan arī faktiskajiem lietas apstākļiem. Līdzīgi kā remontējot auto vai apkures katlu savā privātmājā – pirmais neveiksmīgais mēģinājums šeit var izmaksāt daudz vairāk nekā attiecīgam speciālistam samaksātā nauda.

Svarīgākais, kas būtu jāatceras katram kreditoram: ir regulāri jāseko maksātnespējas procesa norisei un jāizmanto savas tiesības ietekmēt procesu un tā rezultātu.