Eiropas Savienības Tiesa (EST) 2018.gada 19.aprīļa spriedumā lietā Nr.C-525/16, formulējot astoņus Portugāles tiesas uzdotos jautājumus vienā, vērtēja, vai jēdziens "neizdevīgi konkurences apstākļi" Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 102.panta 2.daļas c) punkta izpratnē jāinterpretē tādējādi, ka tas prasa analizēt dominējošā stāvoklī esoša uzņēmuma piemēroto atšķirīgo cenu ietekmi uz skartā uzņēmuma konkurences stāvokli un, ja jā, vai nepieciešams ņemt vērā šo seku smagumu.

Lietas būtība

Pamatlietā strīds radās starp uzņēmumu "MEO" (televīzijas signāla un tā satura pārraidīšanas maksas pakalpojumu sniedzējs) un Portugāles konkurences iestādi, kas pieņēma lēmumu atstāt bez izskatīšanas "MEO" iesniegto sūdzību pret sabiedrību "GDA" par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.

"GDA" ir mākslinieku un izpildītāju autortiesību kolektīvā pārvaldījuma bezpeļņas kooperatīvā sabiedrība, kas pārvalda savu biedru un ārvalstu pārvaldījuma organizāciju, ar kurām tai noslēgts līgums par pārstāvību un/vai savstarpību, biedru autortiesību blakustiesības. "GDA" galvenā darbība ir atlīdzības iekasēšana par blakustiesību izmantošanu un šo summu sadalīšana tiesību īpašniekiem. Šobrīd tā ir vienīgā organizācija, kas atbildīga par blakustiesību kolektīvo pārvaldību Portugālē.