Darba likuma (DL) 60.pants noteic darba devēja pienākumu maksāt vienlīdzīgu darba samaksu vīriešiem un sievietēm par tādu pašu darbu vai vienādas vērtības darbu. Gadījumos, kad darba devējs ir pārkāpis šo noteikumu, darbiniekam ir tiesības prasīt atlīdzību, kādu darba devējs maksā par šādu darbu, ceļot prasību tiesā. Tomēr šādam prasījumam ir noteikts konkrēts termiņš – 3 mēneši no brīža, kad darbinieks par pārkāpumu uzzinājis vai viņam vajadzēja uzzināt.

06.06.2018. spriedumā lietā Nr.SKC-79/2018 Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments analizējis DL 60.pantā ietverto regulējumu un atzinis, ka, nokavējot 3 mēnešu termiņu, darbinieks zaudē tiesības prasīt atlīdzību, pat ja tas pamatots ar vienlīdzīgas attieksmes pārkāpumu.