Kuri Eiropas Savienības Tiesas (EST) pirmajā pusgadā pieņemtie spriedumi mums noteikti jāņem vērā? Kādas ir aktuālās atziņas, ko vērtīgi zināt arī Latvijā strādājošiem darbiniekiem un viņu darba devējiem? Apkopojam svarīgāko!

2021. gada pirmajā pusgadā EST pieņēmusi vairākus būtiskus spriedumus, kuros skaidro ar darba laika regulējumu saistītus jautājumus. Aplūkošu spriedumus, kuros EST sniedz atbildes uz jautājumiem, vai tad, ja ar vienu darba devēju noslēgti vairāki darba līgumi, tajos noteiktās darba stundas jāsummē, lai aprēķinātu diennakts atpūtas laiku, un kādos gadījumos darbiniekam noteiktie dežūras laiki uzskatāmi par darba laiku, kā arī kādi kritēriji jāņem vērā šajā izvērtējumā.

Ja ir vairāki darba līgumi

Spriedums lietā C-585/19

2021. gada 17. marts

Konkrētajā lietā EST nosprieda, ka tad, ja darba ņēmējs ar vienu darba devēju noslēdzis vairākus darba līgumus, direktīvā 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem (Direktīva) paredzētais minimālais ikdienas atpūtas laiks attiecināms uz visiem darba līgumiem kopā, nevis uz katru no tiem atsevišķi.