Senāts ar 2023.gada 28.decembra spriedumu lietā SKC-53/2023 mainīja ierasto praksi attiecībā uz dzīvokļu īpašnieku tiesībām kopīgi pieņemt lēmumu par procentu un līgumsoda noteikšanu par kavētiem dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un citu pakalpojumu maksājumiem Dzīvokļa īpašuma likuma noteiktajā kārtībā.

Līdz šim bija spēkā Senāta 2019.gada 12.decembra spriedumā lietā SKC-109/2019 paustās atziņas, kas noteica pretējo un bija pamatotas ar bažām, ka pārvaldnieks varētu noteikt nesamērīgi augstus nokavējuma procentus vai līgumsoda piedziņas rezultātā gūt papildu peļņu. Tomēr šobrīd šīm bažām ir ievērojami mazāka nozīme.