Vai darbiniekam var uzteikt darba līgumu situācijā, kad tas zaudējis darba devēja uzticību rīcības ārpus darba laika dēļ? Šādu, bez šaubām, netipisku situāciju vērtējis Senāts lietā SKC-138/2023. Izskatām Senāta atziņas!  

Darba tiesisko attiecību izbeigšanas kārtība Darba likumā (DL) ir diezgan stingri regulēta. Atbilstoši DL 101.panta 1.daļai darba attiecības var tikt izbeigtas, galvenokārt, sakarā ar kādu darbinieka pārkāpumu veicot darbu, darba laikā vai pārkāpjot darba līguma vai iekšējās darba kārtības noteikumus. Augstākās tiesas Senātam 2023.gada 6.februāra spriedumā lietā SKC-138/2023,  cita starpā, bija jāsniedz atbilde, vai DL 101.panta 1.daļas 1.punkts piemērojams gadījumiem, kad darbinieks darba devēja uzticību zaudējis savas rīcības ārpus darba laika dēļ.