Pērnā gada decembrī Senāts pieņēma kādu nozīmīgu spriedumu lietā, kurā starp darba devēju un darbinieku radās nesaskaņas darbavietas pārcelšanas dēļ. Vai arī tas var būt iemesls darba uzteikumam?

Lietas būtība

Senāta Civillietu departaments 2020. gada 10. decembrī pieņēma spriedumu lietā SKC-1335/2020, kas izpelnījies ievērību un kļuvis par judikatūras avotu, jo Senāts atzinis, ka darbiniekam pienākas sociālās garantijas jeb atlaišanas pabalsts arī tad, ja iemesls darba attiecību izbeigšanai ir darba līguma grozījumi saistībā ar darbavietas pārcelšanu, kuras dēļ darbiniekam būtu jāmaina sava dzīvesvieta. Senāts konstatējis, ka šādām garantijām jābūt tādā pašā apjomā, kā tās ir piemērojamas tad, ja darbiniekam darba līgums uzteikts Darba likuma (DL) 101. panta 1. daļas 9. punktā (darbinieku skaita samazināša) un 10. punktā (darba devēja likvidēšana) paredzētajos gadījumos.

Manuprāt, šis spriedums ir nozīmīgs, jo Senāts faktiski paplašina DL 101. panta 1. daļā noteiktos darba līguma uzteikuma iemeslus, tādējādi konstatējot, ka tie nav tik izsmeļoši, cik sākotnēji bija iecerējis likumdevējs. Proti, kā izriet no konkrētā sprieduma, Senāta ieskatā darbavietas pārcelšana arī uzskatāma par darba līguma uzteikuma pamatu, ja darbinieks nepiekrīt mainīt darba līgumu un pārcelt savu dzīvesvietu tuvāk jaunajai darbavietai.

Senāta secinājumi

Senāts spriedumā norāda, ka darbavietas pārcelšana DL 101. panta 1. daļas izpratnē nav uzskatāma ne par darba devēja likvidēšanu (10. punkts), ne darbinieku skaita samazināšanu (9. punkts). Līdz ar to darbavietas pārcelšana kā DL nenoregulēts dzīves gadījums ir likuma plānam pretēja nepilnība. Tāpat Senāts norāda, ka šāds iestādei un arī uzņēmumam būtisks organizatorisks lēmums, t.i., darbinieka darbavietas pārcelšana, būtībā pielīdzināms iestādes (uzņēmuma) un amata likvidācijai konkrētajā atrašanās vietā.

Lai gan šīs atziņas Senāts saista ar sociālo garantiju nodrošināšanu darbiniekam, kam jāizbeidz darba tiesiskās attiecības darbavietas pārcelšanas un tās atrašanās vietas nesavienojamības ar pašreizējo dzīvesvietu dēļ, tomēr tās arī spilgti parāda, ka darbavietas pārcelšanai kā iemeslam darba attiecību izbeigšanai jābūt ietvertai DL 101. panta 1. daļā.