Ik gadu tiesās top virkne spriedumu un atziņu, kas jāņem vērā visiem uzņēmējiem. Arī 2021. gads nav izņēmums, tādēļ piedāvāju, manuprāt, būtiskāko atziņu apkopojumu darba tiesību jomā, ko vērts iekļaut noteikti izlasāmo rakstu "čeklistē".

Apmācību laiks ir darba laiks

"Mācīties, mācīties un vēlreiz mācīties!" teica darba devējs un izdeva rīkojumu par darbinieka profesionālo apmācību. Tā kā 160 stundu ilgu apmācību nevar veikt vienā dienā, darbiniekam bija jāmācās gan darba laikā, gan vakaros, gan brīvdienās, turklāt mācības notika arī ārpus darbinieka darba vietas. Līdz ar to arī radās jautājums, vai viss mācībās pavadītais laiks uzskatāms par darba laiku?

Eiropas Savienības Tiesa (EST) 2021. gada 28. oktobra spriedumā lietā C-909/19 norādīja, ka direktīvas 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem izpratnē laikposms, kad darba ņēmējs piedalās profesionālajā apmācībā, ko viņam noteicis darba devējs, kas notiek ārpus viņa parastās darba vietas, t.i., apmācības pakalpojumu sniedzēja telpās, un kuras laikā viņš neveic savus parastos pienākumus, ir darba laiks.

Praksē tas nozīmē, ka tad, ja apmācību laiks ir darba laiks, ilgās mācību stundas var pāraugt virsstundās, kas darba devējam jāapmaksā.