Eiropas Savienības Tiesa (EST) 10.07.2018. spriedumā lietā Nr.C-25/17 vērtēja, vai Jehovas liecinieku kopienai jāievēro Eiropas Savienības (ES) tiesību normas par personas datu apstrādi, ņemot vērā, ka tās locekļi, sludinot un apstaigājot mājas, veic pierakstus, raksturojot sarunas un apmeklēto personu reliģisko piederību.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Direktīva) nav spēkā kopš 25.05.2018. Tā atcelta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK jeb Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Regula). Tā kā tiesvedība pamatlietā sākta pirms ar Regulu atcēla Direktīvu, šajā lietā piemērojama Direktīva. Vienlaikus jānorāda, ka Regulā ietvertais normu kopums nav konceptuāli atšķirīgs no Direktīvā noteiktā, tādējādi turpinājumā aplūkotās atziņas piemērojamas arī Regulas kontekstā.