01.01.2017. stāsies spēkā grozījumi Būvniecības likumā (BL), ar kuriem paredzēts deleģējums Ministru kabinetam (MK) noteikt publisko būvdarbu līgumā un publisko pakalpojumu līgumā par projektēšanu, projekta ekspertīzi un būvuzraudzības veikšanu obligāti ietveramos nosacījumus un to saturu.

Tomēr jānorāda, ka, lai gan grozījumi stājas spēkā jau 1.janvārī, tik drīz minētos noteikumus, visticamāk, neieraudzīt, jo pārejas noteikumos paredzēts, ka tie jāizdod līdz 01.01.2018.

Kāpēc sagatavoti grozījumi BL?

Par būvniecības līgumu kvalitātes uzlabošanas iespējām runā jau ilgāku laiku, norādot, ka līguma izstrādei katrā konkrētā projektā nepieciešami gan finansiālie līdzekļi, gan specifiskas zināšanas, kuru trūkums nereti rada juridiska rakstura problēmas. Tipveida līgumi plānoti kā viens no pasākumiem būvniecības projektu izmaksu samazināšanai un procesa efektivizēšanai.

31.05.2016. MK locekļu un būvniecības nozares pārstāvju Sadarbības memoranda prioritāro uzdevumu 2016.-2018.gadam 2.2.apakšpunktā tika norādīts, ka nepieciešams izstrādāt būvniecības pakalpojumu līgumu standartus (tipveida līgumus) un nostiprināt tos normatīvajā līmenī. Šis uzdevums tika ietverts arī informatīvajā ziņojumā "Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2017.gadam un ietvaram 2017.-2019.gadam".