Līdz ar neatkarības atgūšanu un īpašuma tiesību atjaunošanu Latvijā var būt gadījumi, kad zeme pieder vienam cilvēkam, bet būve uz tās – citam. Tas saskaņā ar Civillikuma (CL) noteikumiem ir uzskatāms par dalīto īpašumu, un šādā gadījumā veidosies piespiedu nomas attiecības.

Dalītā īpašuma attiecības galvenokārt regulētas CL, likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" (Likums) un likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās".