Nomas līgums ir līgums, ar kuru saskaras gandrīz katrs uzņēmējs. Nomas līgumu slēdz par uzņēmējdarbībai nepieciešamo telpu vai zemes nomu, transportlīdzekļu vai citu uzņēmējdarbībai nepieciešamu lietu nomu. Tāpat ir arī uzņēmēji, kuru saimnieciskā darbība ir nekustamo īpašumu vai citu lietu iznomāšana.

Slēdzot jebkuru līgumu, puses parasti sagaida, ka otra puse izpildīs savas līgumā noteiktās saistības. Tomēr nereti ir gadījumi, kad kāda iemesla dēļ viena puse savas līgumā noteiktās saistības nepilda vai nevar izpildīt. Pusei, kas sagaida saistības izpildījumu, šādā situācijā normatīvajos aktos paredzēti dažādi savu interešu aizsardzības līdzekļi, ar kuru palīdzību aizskartā puse var nodrošināties pret zaudējumiem, kas radušies otras puses dēļ.

Ir svarīgi zināt, kādas darbības normatīvajos aktos ir atļauts veikt, lai aizsargātu savas tiesības, un kas normatīvajos aktos nav atļauts. Pirmkārt, ja neapmierina normatīvajos aktos noteiktais aizsardzības līmenis, ir iespējams līgumā ietvert papildu noteikumus, kas nodrošinās lielāku nomas līguma puses aizsardzību. Otrkārt, normatīvo aktu noteikumu pārzināšana ļauj izvairīties no situācijas, kad, veicot darbības, lai novērstu otras puses pieļauto līguma pārkāpumu, puse pati pieļauj līguma vai normatīvo aktu pārkāpumus.