Lai veiktu sadarbību ar piegādātājiem, nepieciešams noslēgt piegādes līgumu, tomēr tā forma un saturs mēdz būt ļoti dažādi. Nepieciešams apzināties katras konkrētās situācijas apstākļus un riskus un piegādes līgumos iekļaut vajadzīgos aspektus.

Piegādes līgums

 Atbilstoši Civillikumam (CL) ar piegādes līgumu saprot līgumu, ar kuru piegādātājs uzņemas piegādāt konkrētu lietu pasūtītājam par konkrētu samaksu. Tāpat noteikts, ka pēc piegādes savstarpējās attiecības ir risināmas atbilstoši piegādes līgumam. Lai gan liekas, ka piegādes līgums ir salīdzinoši vienkāršs, tomēr, lai nerastos pārpratumi, piegādātājam ir jāņem vērā vairāki svarīgi aspekti.