Saeima 2021. gada 4. februārī konceptuāli atbalstīja likuma grozījumus, ar ko iecerēts turpināt piemērot pašlaik spēkā esošās kadastrālās vērtības vismaz līdz 2025. gada 31. decembrim. Šis lēmums atspoguļots masu medijos un radījis sabiedrībā plašākas diskusijas, jo kadastrālo vērtību izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa palielināšanās vai samazināšanās dēļ tieši ietekmē ikviena nekustamā īpašuma īpašnieka finanses.

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā (Likums) noteiktajam kadastrālā vērtība ir Valsts zemes dienesta sniegts nekustamā īpašuma novērtējums, kas noteikts atbilstoši kadastrālās vērtēšanas noteikumiem. Informāciju par nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību var atjaunot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Sistēma), pamatojoties uz nekustamā īpašuma individuālo vai nekustamo īpašumu masveida vērtēšanu.

Viena atsevišķa nekustamā īpašuma vienreizēju novērtēšanu visbiežāk veic individuāla nekustamā īpašuma tirgus dalībnieka vajadzībām. Piemēram, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" 157.3. apakšpunktam, lai nodotu ēku ekspluatācijā, pēc būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājam jāiesniedz būvvaldei jauna ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta (ēkām virs 25 m2). Būvniecības ierosinātājam pēc būvdarbu pabeigšanas jāpasūta ēkas kadastrālā uzmērīšana, kuras rezultātā datus par nekustamo īpašumu reģistrē Sistēmā, tostarp nosaka arī nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību (nekustamā īpašuma individuālas novērtēšanas gadījumā). Savukārt masveida vērtēšana ir sistemātiska īpašumu grupu vērtēšana noteiktā datumā, izmantojot standartizētu procedūru. Masveida vērtēšanas mērķis ir visu valstī esošo īpašumu līdzsvarota un efektīva vērtēšana. Veicot masveida novērtēšanu, notiek datu vākšana un uzturēšana, tirgus analīze, masveida vērtēšanas modeļu izstrāde, kvalitātes kontrole un vērtību publiskā pamatošana. Atbilstoši Likuma 73. panta 1. daļai Valsts zemes dienests (VZD) katra kalendārā gada 1. janvārī veic visu Sistēmā reģistrēto kadastra objektu kadastrālo vērtību pārrēķinu.