Attīstoties tehnoloģiskiem risinājumiem, darbinieku atlases procesā darba devēji izmanto mākslīgā intelekta (MI) risinājumu, lai optimizētu darba un darba atlases procesu. Attiecīgi šīs darbības rezultāts var radīt juridiskas sekas, tostarp Darba likumā (DL) noteikto atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpumu, dibinot darba tiesiskās attiecības. Kurš par to atbildīgs – darba devējs, kurš izmanto MI, vai MI sistēmas sagādātājs?

Atbilstoši MI akta projekta 3.panta 4.daļai lietotājs ir fiziska vai juridiska persona, publiskā sektora iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura izmanto MI sistēmu, kas ir tās pārziņā, izņemot gadījumus, kad MI sistēmu izmanto personiskas neprofesionālas darbības veikšanai. Tā kā darba devējs īsteno profesionālu saimniecisko darbību, tad darba devējs MI akta projekta izpratnē ir lietotājs. Savukārt MI sistēmas sagādātājs MI akta projekta 3.panta 2.daļas izpratnē ir persona, kura par samaksu vai par brīvu izstrādā vai liek izstrādāt MI sistēmu laišanai tirgū vai nodošanai ekspluatācijā ar savu vārdu vai preču zīmi.