Augstākās tiesas Civillietu departaments 09.06.2016. pieņēma spriedumu lietā Nr.SKC-1817/2016, kurā ir vērtēti darba devējiem 2 būtiski jautājumi. Pirmkārt, tiek analizēts darba devēja pienākums pamatot darbinieku skaita samazināšanu. Otrkārt, Civillietu departaments, nosūtot lietu atkārtotai izskatīšanai apelācijas instances tiesai, vērš uzmanību arī uz uzņēmuma pārejas tiesiskā regulējuma iespējamo piemērojamību konkrētajā situācijā. Tā kā par uzņēmuma pārejas jēdzienu un ar to saistītajām darbinieku tiesībām Latvijā faktiski nav tiesu prakses, šis spriedums ir īpaši nozīmīgs.