Darba devēja uzteikuma atzīšana par spēkā neesošu un darbinieka atjaunošana darbā ir viens no izplatītākajiem darbinieku prasījumiem tiesā. Darba devējam strīda gadījumā jāsniedz pierādījumi gan par piemērotā pamatojuma atbilstību konkrētai situācijai, gan likumā noteiktā procesa ievērošanu.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Vai darba devējs var uzteikt darba līgumu darbinieka veselības dēļ, ja obligātās veselības pārbaudes kartē ir norādīts, ka darbinieka veselības stāvoklis atbilst vecamajam darbam.
  • Vai drīkst atlaist darbinieku, kuram ir ilgstoša darbnespējas lapa? 
  • Vai drīkst atlaist, ja darbnespēja iestājusies darba vides risku iedarbībā?
  • Vai darba devējam pieņemtie lēmumi par darbaspēka samazināšanu ir jāpievieno uzteikumam.
  • Kādos gadījumos ir aizliegts uzteikt darbu.
  • Kā veicams darbinieku izvērtējums, ja samazinot darbiniekus, jāizvēlas visatbilstošākais kandidāts amatam.
  • Kā piedāvāt darbiniekam citu amatu uzņēmumā, ja esošo nav iespējams saglabāt.
  • Kādi ir darba devēja pienākumi uzsakot darbu, ja darbinieks ir arodbiedrībā.
  • Kad darba devējam ir jāizsniedz darba uzteikums. Kāda informācija tajā jānorāda.
  • Kāds ir atlaišanas pabalsta apmērs.