Lai nodrošinātu valdes locekļa tiesības izmantot ar bērna piedzimšanu un aprūpi saistītos atvaļinājumus, ir sagatavoti grozījumi Komerclikumā (KL), kas nodoti publiskajai apspriešanai.

KL plānots papildināt ar jaunu 224.1pantu “Valdes locekļu tiesības uz speciālajiem atvaļinājumiem”, kurā noteikts, ka valdes loceklim ir tiesības izmantot grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, atvaļinājumu bērna tēvam, adoptētājam un citai personai, bērna kopšanas atvaļinājumu, kā arī atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas, ja jāaprūpē adoptējamais bērns, audžu bērns vai aizbilstamais. Šo atvaļinājumu piešķiršanā piemērojami Darba likuma 153., 154.155. un 156.panta noteikumi, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi. Lai saņemtu atvaļinājumu, valdes loceklim būs jāiesniedz sabiedrībai vai, ja sabiedrībai ir tikai viens valdes loceklis, tās dalībniekiem paziņojumu par atvaļinājuma izmantošanu, norādot atvaļinājuma veidu, ilgumu un paredzamos atvaļinājuma sākuma un beigu datumus, kā arī dokumentus, kas apliecina tiesības uz attiecīgā atvaļinājuma izmantošanu.