Senāta Civillietu departaments, paplašinātā sastāvā izskatot kasācijas sūdzību, 12.decembrī atcēla Zemgales apgabaltiesas spriedumu, ar kuru tika daļēji apmierināta SIA "Rīgas namu pārvaldnieks” prasība pret dzīvokļa īpašuma īpašnieci par pārvaldīšanas izdevumu parāda piedziņu lietā SKC-109/2019. Lieta prasības apmierinātajā daļā nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā, informē Rihards Gulbis, Senāta Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks.