Senāts 2024.gada 14.maijā atteica ierosināt kasācijas tiesvedību, un tādējādi stājās spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedums, ar kuru ir noraidīta sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) “Petarde Ltd” prasība pret Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” par ēkas lietošanas maksas noteikšanu, informē Senāts.

Saskaņā ar prasībā norādīto Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” lieto SIA “Petarde Ltd” ēku sabiedriskā elektrotransporta (tramvaja) kustības nodrošināšanai, proti, ēkas ārsienās ir izbūvēti kontakttīkla un uzkarsistēmas elementi (inženierbūves). Uzskatot, ka nekustamais īpašums (NĪ) nav izmantojams bez atlīdzības, īpašnieks vērsās tiesā, lūdzot noteikt maksu par ēkas lietošanu. Viņš uzsvēra, ka ēkas īpašnieka tiesību apgrūtinājumam ir piespiedu raksturs (līdzīgi kā piespiedu nomas gadījumā).

Apgabaltiesa, noraidot prasību, skaidroja, ka nav piemērojamas tiesību normas, kas attiecas uz zemes lietošanas tiesiskajām attiecībām, jo Ceļu satiksmes likumā (CSL) NĪ īpašniekiem ir paredzētas tiesības prasīt inženierbūvju vai satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu pārvietošanu.

Izvērtējusi kasācijas sūdzībā minētos argumentus, senatoru kolēģija atzina, ka nav acīmredzama pamata pārsūdzētajā spriedumā ietverto lietas iznākumu uzskatīt par nepareizu.

Senatoru kolēģija vērsa uzmanību, ka izskatāmajā lietā starp pusēm ir strīds par liettiesiskajām, nevis saistību tiesību attiecībām. CSL pants par NĪ lietošanas tiesību aprobežojumiem sakarā ar ceļu inženierbūvju un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu ekspluatācijas nodrošināšanu saturiski līdzinās Civillikuma (CL) pantiem, kas regulē iebūves tiesību jeb iebūves servitūtu. Gan CSL, gan CL attiecīgās normas dod tiesību trešajai personai piederošas ēkas sienā izvietot stiprinājumus citas būves vajadzībām. Ne CL vispārējo tiesību normu sistēma, ne CSL speciālās tiesību normas neparedz pienākumu izmaksāt NĪ īpašniekam atlīdzinājumu par šo stiprinājumu izvietošanu.