Senāts 2024.gada 4.jūnijā kasācijas kārtībā izskatīja lietu, kurā darba sludinājumu portāla Cv.lv turētāja sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) “Alma Career Latvia” bija cēlusi prasību pret darba sludinājuma meklēšanas tīmekļvietnes Kurdarbs.lv turētāju SIA “Melons” par datubāzes veidotāja tiesību pārkāpuma novēršanu. Senāts atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru minētā prasība tika noraidīta.

SIA “Alma Career Latvia” cēla prasību tiesā, jo uzskatīja, ka SIA “Melons” savā tīmekļvietnē Kurdarbs.lv neatļauti nodrošina piekļuvi SIA “Alma Career Latvia” darba sludinājumu datubāzei. Meklējot darba sludinājumus SIA “Melons” tīmekļvietnē, tās lietotājiem tika sniegta noteikta veida informācija par Cv.lv tīmekļvietnē publiskotajiem darba sludinājumiem un nodrošināta saite uz attiecīgo sludinājumu Cv.lv interneta portālā. Tādējādi darba meklētājiem, kas izmantoja tīmekļvietnē Kurdarbs.lv pieejamo specializēto meklētāju, nebija jāapmeklē Cv.lv tīmekļvietnes sākumlapa un jāizmanto tās meklētājs.

Kasācijas kārtībā pārbaudot apgabaltiesas spriedumu, Senāts secināja, ka tā ir pieļāvusi kļūdas, nosakot, vai darba sludinājumu datubāze ir aizsargājama ar īpaša veida (sui generis) tiesībām, kas saskaņā ar Autortiesību likuma 57.panta 1. un 2.daļu ir tādas datubāzes veidotājam, kurš datubāzes izveidošanā (satura iegūšanā), pārbaudē vai noformēšanā ir izdarījis būtisku kvalitatīvu vai kvantitatīvu ieguldījumu.

Senāts norādīja, ka ar līdzekļiem datubāzes satura iegūšanai katrā ziņā ir saprotami gan datubāzes veidotāja izmantotie līdzekļi nepieciešamo datu identificēšanai (atrašanai, atbilstības izvērtēšanai un tamlīdzīgi), gan datu iegādei, gan arī tādas programmatūras izstrādei vai iegādei, kas nodrošina šādu datu ievades iespēju datubāzes izmantotājiem. Arī izdevumi, kas attiecas uz potenciālo datubāzes izmantotāju informēšanu par konkrēto datubāzi un iespēju tajā ievadīt datus, veido ieguldījumus datubāzes satura iegūšanai. Savukārt attiecībā uz ieguldījumiem, kas saistīti ar datubāzes satura pārbaudi, Senāts norādīja uz Eiropas Savienības Tiesas (EST) atziņu, ka ar tiem saprot tādus ieguldījumus, kas attiecas uz līdzekļiem, kuri nolūkā nodrošināt minētajā datubāzē ietvertās informācijas uzticamību ir izmantoti meklēto materiālu precizitātes kontrolei šīs datubāzes veidošanas un arī darbības laikā. Visbeidzot, ieguldījumi datubāzes satura noformēšanā ietver līdzekļus, kuru mērķis ir piešķirt minētajai datubāzei tās informācijas apstrādes funkciju. Šādi līdzekļi katrā ziņā ir līdzekļi datubāzē ievadāmo vai ievadīto datu strukturēšanai, tostarp indeksu vai citu strukturēšanas mehānismu izstrādei, kā arī meklētāju izveidei un pilnveidošanai elektroniskajās datubāzēs.

Rīgas apgabaltiesa, izvērtējot ieguldījumu datubāzes izveidē, nebija pienācīgi novērtējusi SIA “Alma Career Latvia” iesniegtos pierādījumus par izdarītajiem ieguldījumiem, kā arī nebija pareizi izpratusi, kādi ieguldījumi ņemami vērā, pārbaudot, vai datubāze ir aizsargājama ar iepriekšminētajām īpaša veida tiesībām.

Tomēr, neraugoties uz trūkumiem ieguldījumu izvērtēšanā, Senāts atzina, ka nav pamata atcelt apgabaltiesas spriedumu, jo nav pamata apšaubīt apgabaltiesas secinājumu, ka SIA “Melons” darbības neapdraud SIA “Alma Career Latvia” ieguldījumu atmaksāšanās iespējas.

Kā tas izriet no EST sprieduma, ar kuru tā atbildēja uz apgabaltiesas šajā lietā uzdotajiem jautājumiem par direktīvas 96/9/EK par datubāzu tiesisko aizsardzību normu izpratni, SIA “Alma Career Latvia” ir tiesīga aizliegt savas datubāzes satura iegūšanu un atkārtotu izmantošanu tikai tad, ja SIA “Melons” meklētājprogrammas darbības rezultātā tai tiek liegti ienākumi, kas ļautu atgūt datubāzes izveidē izdarītos ieguldījumus. EST arī norādīja uz nepieciešamību rast taisnīgu līdzsvaru starp datubāzu veidotāju likumīgajām interesēm spēt atgūt savu būtisko ieguldījumu, no vienas puses, un lietotāju un šo datubāzu veidotāju konkurentu interesi piekļūt šajās datubāzēs ietvertajai informācijai un iespēju radīt uz šo informāciju balstītus inovatīvus produktus, no otras puses.

Senāts atzina par pamatotu apgabaltiesas viedokli, ka lietā nav iesniegti pierādījumi par to, ka lietotāju paradumu maiņa būtu negatīvi ietekmējusi iespējas atgūt ieguldījumus datubāzes izveidē. Lai arī datubāzes veidotājs var iespējamo negatīvo ietekmi uz ieguldījuma atmaksāšanās iespējām pamatot, taču riska iestāšanās iespējai jābūt pietiekami ticamai, nevis tikai hipotētiskai, turklāt ne ikkatra negatīva ietekme vērtējama kā pamats aizliegt darbību attiecībā uz datubāzi, kura aizsargāta ar īpaša veida tiesībām.