Senāta Administratīvo lietu departaments atstājis negrozītus divus Administratīvās apgabaltiesa spriedumus lietās Nr.SKA-105 un Nr.SKA-118, ar kuriem par pareizi izpildītiem atzīti Nodarbinātības valsts aģentūras noslēgtie līgumi par psihologu un psihoterapeitu individuālajām un grupu konsultācijām ilgstošajiem bezdarbniekiem.